Lineages

Here you will find descriptions and histories of some of the various ryuha from Japan.

Ryuha

Hontai Yoshin Takagi Ryu Jujutsu

Hontai Yoshin Ryu

Araki Ryu Kenpo

Asayama Ichiden Ryu

Araki Ryu Gunyo Kogusoku

Kiraku Ryu Jujutsu

Shinto Muso Ryu Jojutsu

Katori Shinto Ryu Kenjutsu

Takeuchi Ryu Jujutsu

Tenshin Koryu

Yamato Yoshin Ryu Jujutsu

Taisha Ryu Kenjutsu

Bujinkan Ryuha

Gyokko Ryu

Koto Ryu

Takagi Yoshin Ryu

Shinden Fudo Ryu

Kukishinden Ryu

Togakure Ryu

Places with Historical Significance

Asakusa
Ashikaga Gakko
Furumine Jinja
Himeji Castle
Osaka Castle
Kinkakuji
Tsuruga Castle